Wernisaż Macieja Mańkowskiego, 18 kwietnia 2024r.

„Źródłem jest fotografia”

Maciej Mańkowski urodził się w 1949 roku.
Debiut przypada na lata 70-te. Bierze udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jest laureatem znaczących konkursów fotograficznych. Był kuratorem międzynarodowych wystaw fotografii użytkowej. W latach 70-tych i 80-tych pracował w Telewizji Polskiej jako operator i realizator obrazu. Przez wiele lat zajmował się działalnością dziennikarską propagując światową fotografię na łamach pism ilustrowanych.
Od roku 1985 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 90-tych wykładał fotografię reklamową w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Obecnie zajmuje się równolegle kilkoma projektami artystycznymi.

Bardzo ważnym konceptem jest DAGEGRAFIA- autorska metoda łączenia estetyki dagerotypów i współczesnych motywów, co daje niepowtarzalne efekty wydruków na srebrnych blachach.

Druga fascynacja to fotografie storczyków, które zostały poddane autorskiej metodzie obróbki cyfrowej, zbliżając wizerunki kwiatów do grafiki czy malarstwa. Trzecim istotnym nurtem w twórczości Macieja Mańkowskiego jest projekt portretowy LOOK AT ME.
Jest to klasyczna czarno biała fotografia z charakterystyczną ekspresją osób biorących udział w projekcie. Ludzi bardzo znanych, ale też anonimowych fotografowane w bardzo charakterystyczny łatwo rozpoznawalny sposób.

Zapraszamy serdecznie na wernisaż prac Macieja Mańkowskiego, który odbędzie się w dniu 18.04.2024 o godzinie 19:00.
Podczas wernisażu, będzie można przyjrzeć się fascynującej drodze artystycznej oraz odkryć różnorodność talentu Artysty.

Wstęp wolny!

„The source is photography”
Maciej Mańkowski was born in 1949.
The debut took place in the 1970s. He takes part in many domestic and foreign exhibitions. He is a laureate of significant photography competitions. He was a curator of international exhibitions of applied photography. In the 1970s and 1980s he worked for Polish Television as a cinematographer and image producer. For many years he was engaged in journalistic activities, promoting world photography in illustrated magazines.
Since 1985, he has been a member of the Association of Polish Art Photographers. In the 1990s, he lectured on advertising photography at the Academy of Fine Arts in Poznań.
Currently, he is involved in several artistic projects in parallel.
A very important concept is DAGEGRAPHY – an original method of combining the aesthetics of daguerreotypes and contemporary motifs, which gives unique effects of prints on silver sheets.
The second fascination is the photographs of orchids, which have been subjected to an original digital processing method, bringing the images of flowers closer to graphics or paintings. The third important trend in Maciej Mańkowski’s work is the LOOK AT ME portrait project.
It is a classic black and white photograph with the characteristic expression of the people taking part in the project. Very famous but also anonymous people photographed in a very characteristic, easily recognizable way.
We cordially invite you to the opening of Maciej Mańkowski’s works, which will take place on April 18, 2024 at 7:00 p.m.
During the opening, you will be able to take a closer look at the fascinating artistic path and discover the diversity of the Artist’s talent.
Free entrance!